CZ EN

ZÁRUČNÍ SERVISNÍ OPRAVY

Jakožto výrobci zařízení je naši prioritou, aby naši zákazníci byli vždy spokojeni. Proto nemáme sebemenší problém poskytnout Vám na území ČR a přilehlých zemí v území EU exkluzivní záruční servisní podmínky. Jedna z hlavních tézí naši firmy je konstruovat jednotlivá zařízení tak, aby odolala i nepřiměřenému zacházení, ale převážně, aby spolehlivě a bezproblémově fungovala nejen po dobu stanovené záruky, ale i dlouho po ní. Dosahujeme toho tak, že volíme kvalitní a osvědčené komponenty. Konstrukce každého zařízení je vyvíjena a následně vyráběna pečlivě s maximálním možným promyslením každého detailu. Ovšem i když se to stává velice zřídka, může nastat situace, že se zařízení porouchá a je třeba rychle reagovat, aby nedošlo ke zbytečným průtahům a odstavení výrobní linky po dobu řešení reklamace. Proto Vám nabízíme již zmíněné exkluzivní záruční podmínky a zaručujeme Vám maximální nasazení k vyřešení záruční servisní opravy v co nejkratší čase. V případě zájmu o využití exkluzivních záručních servisních podmínek navrhujeme uzavření smluvního vztahu přizpůsobenému přímo na míru Vaší společnosti. V opačném případě se Záruční podmínky stanovují dle platného zákona České Republiky.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Kromě záruky zajištěné zákonem se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku na zařízení po dobu 2 let od dodání za běžných výrobních podmínek (24 hodin denně, 240 pracovních dnů ročně), pokud jsou plněny veškeré požadavky na údržbu uvedené v pokynech pro provoz a údržbu. Jestliže zadavatel oznámí zhotoviteli závadu, je zhotovitel povinen tuto závadu neprodleně po tomto oznámení odstranit na své vlastní náklady. Doba, po kterou zhotovitel odstraňuje závadu, se nepočítá do záruční doby. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál podléhající mechanickému opotřebení a vady způsobené chybou zadavatele popř. obsluhy zařízení či třetí osobou. Obsluhu a zásahy do zařízení smí provádět pouze pověřené osoby.

Zhotovitel se zavazuje do 48 hodin od oznámení závady zadavatelem, dopravit zařízení na místo servisní opravy. Zhotovitel se dále zavazuje opravit závadu do 5 pracovních dnů od oznámení závady zadavatelem, a to vše na své vlastní náklady. V případech, kdy bude zjištěna závada, jež lze odstranit přímo u zadavatele, se zadavatel tímto zavazuje zpřístupnit zhotoviteli zařízení po celou dobu servisní opravy.

Zhotovitel je během dohodnuté záruční doby zodpovědný za udržování dostupnosti náhradních dílů k zařízení, minimálně v rozsahu odpovídajícím seznamu doporučených náhradních dílů pro zařízení, který zhotovitel předal zadavateli jako součást dokumentace. Současně je zhotovitel povinen udržovat na skladě dostatečný počet těchto náhradních dílů pro zařízení, aby pokryl potřeby zadavatele.